Skip to main content

તમે હાલ પૂછ્યા તે અકસ્માત છે

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

'છાલક' ઓકટોબર - ૨૦૨૨ માં પ્રગટ રચના

શ્વાસના ચોક્કસ હિસાબો આપણી પાસે નથી

કહે તો ખરો.. ઇમેજ કર્ટસી - હરીશ દાસાણી